• <menu id="memm8"></menu>
  <nav id="memm8"><nav id="memm8"></nav></nav><nav id="memm8"></nav>
 • 江蘇省泰興市宣堡初中2019-2020年七年級數學下冊期末復習 (3) (無答案)

  江蘇省泰興市宣堡初中2019-2020年七年級數學下冊期末復習 (3) (無答案)

  初一數學期末復習

  班級_______________姓名_____________ 一.選擇題

  1.下列等式從左到右的變形,屬于因式分解的是()A. 6

  )2

  )(

  3

  (2-

  +

  =

  -

  +x

  x

  x

  x B. )2

  )(

  2

  (

  4

  2-

  +

  =

  -x

  x

  x

  C. 3

  2

  3

  24

  2

  8b

  a

  b

  a?

  = D.1

  )

  (

  1-

  -

  =

  -

  -y

  x

  a

  ay

  ax

  2.下列運算正確的是() A.5

  2

  3a

  a

  a=

  + B.6

  3

  29

  )

  3

  (a

  a-

  =

  -

  C.2

  21

  2004

  2003

  2005-

  =

  ? D.()2

  2

  22b

  ab

  a

  b

  a+

  +

  =

  +

  -

  3.已知a,b,c是三角形的三邊,那么代數式22

  ()

  a b c

  --的值()A.大于零 B.小于零 C.等于零 D.不能確定

  4.如圖,點E在CD延長線上,下列條件中不能判定AB∥CD的是()A.∠3=∠4 B.∠B+∠BDC=180° C.∠1=∠2 D.∠5=∠B 5.如圖,在△ABC中,∠ABC=∠ACB,∠A=50°,P是△ABC內一點,且∠ACP=∠PBC,則∠BPC的度數為()A.130° B.115° C.110° D.105°

  6.如圖,將一張正方形紙片剪出一個邊長為m的正方形之后,剩余部分可剪拼成一個矩形(不重疊無縫隙),若拼成的矩形一邊長為3,另一邊為3

  2+

  m,則原正方形邊長是()

  A.6

  m+B.3

  m+C.23

  m+D.26

  m+

  第5題

  第4題

  江蘇省泰興市宣堡初中2019-2020年七年級數學下冊期末復習 (3) (無答案)

  江蘇省泰興市宣堡初中2019 2020年七年級數學下冊期末復習 (3) (無答案)相關文檔

  最新文檔

  返回頂部
  欧美牲交videossexeso
 • <menu id="memm8"></menu>
  <nav id="memm8"><nav id="memm8"></nav></nav><nav id="memm8"></nav>